نتایج مناقصات و مزایده ۱۳۹۵ -۱۳۹۶

   ۱۳۹۶/۰۵/۱۷   

فراخوان استعلام

راهبری و نگهداری تاسیسات شهری شهر جدید بینالود

شرکت عمران شهر جدید بینالود در نظر دارد راهبری و نگهداری تاسیسات شهری شهر جدید بینالود را ...    ۱۳۹۶/۰۵/۱۶