اجرای مدرسه ۹ کلاسه

مناقصه عمومی یک مرحله ای

اجرای مدرسه ۹ کلاسه ،دیوار و محوطه سازی مسکن مهر شهر جدید بینالود به صورت سر جمع    ۱۳۹۶/۰۸/۱۰   

نتایج مناقصات و مزایده ۱۳۹۵ -۱۳۹۶

   ۱۳۹۶/۰۵/۱۷