لیست خدمات قابل ارائه در شرکت عمران شهر جدید بینالود:
 
عنوان خدمت شناسه خدمت فرم شناسنامه خدمت نمودارفرایند خدمت مسئول خدمت
شماره داخلی
نظرسنجی
1-ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهرهای جدید          
     1-1-  تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید 15061699103 دانلود مشاهده آقای حسن‎دوست
144
 نظرسنجی  
  2-1-  اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید  15061699104 دانلود مشاهده
آقای حسن‎دوست
144
 نظرسنجی  
2-واگذاری زمین در محدوده شهرهای جدید          
  1-2- فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید 15021700100 دانلود مشاهده
خانم طاهری
158
 نظرسنجی  
  2-2- انتقال زمین  به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید  15021700101 دانلود مشاهده آقای مهاجر
157
 نظرسنجی  
3- واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید 15011701000 دانلود مشاهده
خانم طاهری
158
 نظرسنجی  
4-آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید          
  1-4- تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702100 دانلود مشاهده
آقای حسن‎دوست
144
 نظرسنجی  
  2-4- آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702101 دانلود مشاهده آقای حسن پور
136
 نظرسنجی  
5-طراحی شهری و تأمین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدوده شهرهای جدید          
  1-5-  تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید 15031703100 دانلود مشاهده آقای حسن‎دوست
144
 نظرسنجی  
  2-5-  تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید 15021703101 دانلود مشاهده
آقای حسندوست
144
 نظرسنجی  
  3-5- برنامه­ ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی 15011703102 دانلود مشاهده آقای حسن پور
136
 نظرسنجی  
  4-5- تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر 15011703103 دانلود مشاهده آقای جبینی
156
 نظرسنجی  
6- تجهیز شهرهای جدید          
  1-6- پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی 15021704100 دانلود مشاهده آقای توانا
138
 نظرسنجی  
  2-6- پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی 13051704101 دانلود مشاهده آقای توانا
138
 نظرسنجی  
  3-6-  احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی 13051704102 دانلود مشاهده آقای آریایی
117
 نظرسنجی  
  4-6-  طرّاحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی  13051704103 دانلود مشاهده خانم موحد
151
 نظرسنجی  
  5-6- اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید  15021704104 دانلود مشاهده آقای حسن پور
136
 نظرسنجی  
  6-6- مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی  15021704105 دانلود مشاهده آقای قهاری
164
 نظرسنجی  
  7-6- اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید 15021704106 دانلود مشاهده آقای توانا
138
 نظرسنجی  
7-حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید  15061705000 دانلود مشاهده آقای نبوی
129
 نظرسنجی  
8-حمایت از فناوری­های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید 15051706000 دانلود مشاهده آقای آریایی
117
 نظرسنجی  
9-پاسخگویی          
  1-9- رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین  15061707100 دانلود مشاهده آقای حسین نژاد
130
 نظرسنجی  
  2-9- اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی 15061707101 دانلود مشاهده آقای مهاجر
157
 نظرسنجی  
10- حمایت از پژوهش­های مرتبط          
  1-10- حمایت از پایان­ نامه ­های دانشجویی 15051708100 دانلود مشاهده خانم موحد
151
 نظرسنجی  
  2-10- حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده­های نو 15051708101 دانلود مشاهده خانم موحد
151
 نظرسنجی  
منوی اصلی
لینکدونی
نظرسنجی